Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 842827
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” năm 2017
Số hiệu văn bản: 142 - KH/ĐTN
Ngày ban hành: 3/7/2017
Lượt xem: 6426
Lượt tải về: 636
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

Thực hiện Kế hoạch số 245-KH/TĐTN-TG ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”năm 2017; Chương trình hành động số 11-CTr/ĐTN ngày 11/3/2016 của Ban Chấp hành huyện đoàn khoá XVII thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Thường vụ huyện đoàn Thuận Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác thanh niên, phối hợp với chính quyền và các cơ quan trong việc quản lý, giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên, thực hiện mục tiêu xã hội hóa công tác thanh niên.

- Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 22/4/2016 của BTV huyện ủy; Chương trình hành động số 11-CTr/ĐTN ngày 11/3/2016 của Ban Chấp hành huyện đoàn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ Thuận Châu trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện phải gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

- Các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phải khoa học, cụ thể, phù hợp với thực tiễn; việc triển khai thực hiện phải tiến hành nghiêm túc, tránh hình thức.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác tham mưu, phối hợp

1.1. Nhiệm vụ

- Tăng cường tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo toàn diện công tác thanh niên, phối hợp với chính quyền trong công tác quản lý Nhà nước, thực hiện các chính sách đối với thanh niên theo Chiến lược Quốc gia phát triển thanh niên Việt Nam của Chính phủ trong giai đoạn 2011 - 2020.

- Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể và cơ quan chức năng triển khai các chương trình, đề án chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

1.2. Giải pháp

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 28/6/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2013 - 2020”, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Tập trung tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Đoàn các cấp. Đề xuất với cấp ủy chỉ đạo đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên phù hợp với thực tế của huyện; giao cho Đoàn thanh niên chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi; thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, chăm sóc sức khỏe, phòng chống các tệ nạn xã hội.

2. Công tác giáo dục lý lý luận, lý tưởng cách mạng, truyền thống

2.1. Nhiệm vụ

Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh đất nước, của địa phương đã đạt được để bồi dưỡng niềm tin cho thanh thiếu nhi vào sự nghiệp đổi mới, cổ vũ thanh thiếu nhi thi đua thực hiện các phong trào của Đoàn, Hội, Đội.

2.2. Giải pháp

- Đẩy mạnh học tập Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Phối hợp tổ chức học tập 6 bài học lí luận chính trị cho cán bộ đoàn, đối tượng cảm tình đoàn; gắn việc học tập lý luận với tham quan mô hình thực tế, giới thiệu những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào.

- Vận động thanh thiếu nhi bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống thông qua các các di tích lịch sử, công trình văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công ở địa phương, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống nhân kỉ niệm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

3. Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

3.1. Nhiệm vụ

Giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng kí và thực hiện làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

3.2. Giải pháp

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo đánh giá kết quả đăng kí và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của việc đánh giá, bình xét, phân loại Đoàn viên và tổ chức Đoàn cuối năm.

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, hội, Đội xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay tại cơ sở trong học tập và làm theo lời Bác. Tổ chức tuyên dương “thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “cháu ngoan Bác Hồ”…

4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa

4.1. Nhiệm vụ

Giáo dục tạo sự chuyển biến tích cực trong thanh thiếu nhi về đạo đức, lối sống văn hóa, nghĩa tình, xây dựng lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” có ý thức tự trọng, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

4.2. Giải pháp

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”; Kết luận số 03-KL/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Ban Chấp hành TW Đoàn về triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

- Tổ chức sơ, tổng kết các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình phối hợp với ngành, đoàn thể như: Công an, Hội Cựu Chiến binh, Phòng Giáo dục & Đào tạo...; tiếp tục kí kết các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động để đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, giao tiếp, sinh hoạt tập thể, cộng đồng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tiếp tục phát huy các mô hình rèn luyện kỹ năng hiệu quả, tạo thành nề nếp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

5. Công tác giáo dục pháp luật

5.1. Nhiệm vụ

Giáo dục kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thuần phong mỹ tục, truyền thống của người Việt Nam; ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

5.2. Giải pháp

- Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền pháp luật, tủ sách pháp luật ở cơ sở.

- Triển khai có hiệu quả hoạt động Ngày Pháp luật, phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn cho cán bộ Đoàn trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh công tác giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến tiến bộ. Chủ động phối hợp tư vấn, hỗ trợ pháp lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh thiếu nhi tại cơ sở .

6. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tư tưởng và định hướng dư luận trong thanh niên

6.1. Nhiệm vụ

Thông tin, tuyên truyền kịp thời đến thanh thiếu nhi những vấn đề của đất nước, địa phương, kịp thời nắm tư tưởng và định hướng dư luận thanh niên, đẩy mạnh công tác thông tin trên báo chí các hoạt động của Đoàn - Hội - Đội và khai thác hiệu quả mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ.

6.2. Giải pháp

- Chủ động cung cấp thông tin về tình hình trong nước và thế giới cho thanh niên. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu, thông tin sai trái các thế lực thù địch.

- Thường xuyên chủ động phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của thanh thiếu nhi. Giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong thanh niên; kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

- Tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở; làm công tác thông tin, định hướng tuyên truyền trên mạng Internet; nâng cao chất lượng các sản phẩm tuyên truyền của Đoàn, Hội, Đội qua các kênh thông tin của Đoàn như: website của huyện đoàn, trang mạng xã hội facebook, tài liệu sinh hoạt chi đoàn…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BTV huyện đoàn

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cơ sở đoàn xác định nội dung, giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả.

- Chủ động phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể triển khai thực hiện tốt các nội dung, giải pháp đề ra trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Chấp hành huyện đoàn.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hiệu quả.

2. Các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Chỉ thị 42 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42 của BCH huyện đoàn đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị.

- Căn cứ tình hình địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện, đảm bảo có hiệu quả.

- Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các ngành để thực hiện, tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Đây là nội dung công tác quan trọng trong năm 2017. Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các cơ sở đoàn,  đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ  huyện đoàn trước 10/11/2017 (qua văn phòng huyện đoàn Email: hdthuanchausla@gmail.com, SĐT: 02123847099)./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh đoàn;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND - UBND huyện;

- Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn;

- Ban Tuyên giáo huyện ủy;

- Ban Dân vận huyện ủy;

- Các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc;        

- Lưu: ĐTN.                  

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Lường Thùy Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu khác: