Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 763597
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: KH thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW ngày 15.6.2016 của Bộ Chính trị
Số hiệu văn bản: 21
Ngày ban hành: 03/4/2018
Lượt xem: 1579
Lượt tải về: 9
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 21-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thuận Châu, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh năm 2018

- - - - - - - - - -

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 20-KH/TĐTN-BTG ngày 13.3.2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Kế hoạch 169-KH/HU ngày 28.02.2018 của Huyện ủy Thuận Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 và học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ huyện đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với những nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 169-KH/HU ngày 28.02.2018 của Huyện ủy Thuận Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 và học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 20-KH/TĐTN-BTG ngày 13.3.2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; chỉ đạo một số trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức cách mạng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, gắn với triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.

2. Yêu cầu

 Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là người đứng đầu các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong toàn huyện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018

- Nội dung  học tập chuyên đề năm 2018:

+ Đối với cán bộ Đoàn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”.

+ Đối với đoàn viên, thanh niên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

- Các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động lựa chọn hình thức học tập phù hợp với đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng, địa bàn khác nhau.

- Tổ chức học tập, thảo luận và đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng chi đoàn và đoàn viên; định kỳ đoàn viên tự kiểm điểm trước chi đoàn về những nội dung đã đăng ký; trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.

- Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2018; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong đi đầu của cán bộ đoàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên

- Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên; Kịp thời cung cấp thông tin thời sự về tình hình trên thế giới, trong nước, của tỉnh, huyện và địa phương cho đoàn viên thanh niên; tiếp tục đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu, thông tin sai trái; tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và thế hệ trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch; tọa đàm học tập, giới thiệu các tác phẩm, bài viết nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

- Các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, thanh niên thông qua việc lồng ghép các nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện trực quan; tổ chức các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên; sử dụng tranh ảnh, khẩu hiệu mới để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị... Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo cáo viên, tạo điều kiện cho báo cáo viên đi báo cáo tại cơ sở; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên.

- Các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng và phát huy vai trò lực lượng cốt cán nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các diễn đàn mạng, trang facebook, mạng xã hội,...

3. Xây dựng, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân; phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt

- Mỗi cán bộ, đoàn viên xây dựng một bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân (có mẫu cam kết kèm theo).

- Căn cứ bản cam kết của cán bộ, đoàn viên, các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn cuối năm.

- Tổ chức các hình thức giới thiệu, giao lưu, tuyên dương với các gương điển hình, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực, gắn với các chương trình, hoạt động lớn của Đoàn - Hội - Đội; các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức khen thưởng, biểu dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức tuyên dương "Học sinh 3 rèn luyện" thông qua các buổi sinh hoạt, các hội nghị sơ, tổng kết của các cấp bộ Đoàn - Hội và trên các kênh thông tin của Đoàn, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Hưởng ứng tham gia các cuộc thi, viết bài về gương sáng thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực bằng nhiều hình thức phù hợp.

4. Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Ban Thường vụ huyện đoàn tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

- Các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị có hình thức tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, biểu dương các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương điển hình tiêu biểu về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; các gương thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ hợp tác thanh niên…

5. Công tác kiểm tra giám sát

- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Chú trọng đánh giá ảnh hưởng tích cực của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới thanh thiếu nhi với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; phê bình, uốn nắn những việc làm hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, kiến nghị về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đoàn viên năm 2018. Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả thi đua hàng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường huyện đoàn

- Xây dựng Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc triển khai công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 trong các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Tổ chức ký cam kết rèn luyện tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho cán bộ đoàn chủ chốt cấp cơ sở.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức “Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” vào dịp 19/5.

2. Các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và cụ thể hoá các nội dung trong kế hoạch cho phù hợp và chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện của đoàn viên thanh niên ở cơ sở. Tăng cường hướng dẫn đoàn viên thanh niên đăng ký nội dung làm theo với các nhiệm vụ trọng tâm của huyện như phát triển kinh tế tập thể, trồng cây ăn quả trên đất dốc…

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập Nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự...

- Tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo tại cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai việc thực hiện.  

- Thường xuyên thông tin, báo cáo công tác triển khai thực hiện về Ban Thường vụ huyện đoàn (qua Văn phòng  huyện đoàn) gắn với báo cáo tháng, quý, năm.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ đoàn. Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                     

- TT tỉnh đoàn;

- TT Huyện uỷ;

- TT HĐND-UBND huyện;

- Đ/c Vàng A Lả - Bí Thư tỉnh đoàn;

- Đ/c Cầm Huyền Trang - Phó Bí thư tỉnh đoàn;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc;

- Lưu: ĐTN.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)  

 

 

Lường Thùy Dung

 

BẢN CAM KẾT

tải tại đâyhttp://www.mediafire.com/file/yuanu0k1q9h82qa/B%E1%BA%A3n+Cam+k%E1%BA%BFt.doc

 

Các tài liệu khác: